Mål och lagar inom kulturmiljöområdet ses över

7 03 2011

Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra en översyn av lagstiftning och nationella mål inom kulturmiljöområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2012.

Utredaren, landshövding Eva Eriksson, ska bland annat lämna förslag till förändringar av lagstiftningen inom kulturmiljöområdet som syftar till att öka möjligheterna att leva i, bruka och utveckla kulturskyddade fastigheter och miljöer. En övergripande redaktionell översyn av lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. ska göras. Dessutom ska utredaren lämna förslag till hur de särskilda nationella målen för arbetet med kulturmiljön kan tydliggöras och anpassas till de nya kulturpolitiska målen.

Källor: Pressmeddelande och kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Mer om kulturpropositionen ”Tid för kultur” på Byggnadsvårdsbloggen.

Utredning om kulturfastigheter

21 02 2009

kulturfastighetsutredning_omslag1Igår presenterades Kulturfastighetsutredningen där Statens fastighetsverk (SFV) lämnar förslag på vilka kulturfastigheter som långsiktigt bör förvaltas av staten. I utredningen har SFV utvärderat de kulturhistoriska värdena för sammanlagt 550 fastigheter.

Kulturfastighetsutredningen ger regeringen ett beslutsunderlag för vad som ska ingå i statens kulturhistoriska fastighetsportfölj och hur fastigheterna kan förvaltas långsiktigt och effektivt. Uppdraget har genomförts i samråd med Fortifikationsverket, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Sjöfartsverket.

Arbetet har skett i nära samarbete med RAÄ som har utarbetat en värderings- och urvalsmodell bestående av tre delar:

  • kriterier för statligt ägande som fokuserar på att ge medborgarna tillgång till vårt gemensamt ägda kulturarv,
  • vilka historier fastigheterna berättar,
  • säkra att det framtida fastighetsbeståndet är representativt utifrån kriterierna geografi, genus, klass, generation och etnicitet.

Av de 550 bedömda fastigheterna föreslås att 90 procent stannar i statens ägo av kulturhistoriska skäl. Idag förvaltas de av SFV, RAÄ, Fortifikationsverket och Sjöfartsverket. SFV ser gärna att förvaltningen samlas i en organisation. Trots sina kulturhistoriska värden lever ett femtiotal fastigheter inte upp till kriterierna. Utredningen framhåller dock att det kan finnas andra skäl för att staten äger, som att en kulturmiljö är donerad eller utgör landshövdingsresidens.

För de fastigheter som idag förvaltas av SFV och som föreslås ingå i fastighetsportföljen är underskottet cirka 400 miljoner kronor per år. En stor utgift som kommer är upprustningen av fasaden på Stockholms slott. Den håller på att falla i bitar nu och renoveringen kostar minst 220 miljoner kronor.