Ny plan- och bygglag (PBL) från 2 maj

2 05 2011

Den 2 maj börjar en ny plan- och bygglag (PBL) att gälla. Den ersätter den lag som funnits sedan 1980-talet och syftar till att skapa en enklare hantering av plan- och byggärenden.

Webbplatsen Ny plan- och bygglag på rätt sätt informerar om nyheterna i lagen:

Innan ansökan om bygglov

 • En tio veckors handläggningstid. Detta innebär att byggnadsnämnden ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in. Din ansökan är komplett när byggnadsnämnden har fått in alla handlingar som de behöver för att pröva ditt ärende.
 • Att det ska framgå vem som är kontrollansvarig (tidigare kallad kvalitetsansvarig) redan vid bygglovsansökan (det gäller inte för små ändringar av en- och tvåbostadshus)
 • Att en kontrollansvarig ska vara certifierad. Det finns övergångsbestämmelser till och med den 31 december 2012. Läs mer om övergångsbestämmelser på www.boverket.se

Efter det att du har fått bygglov

 • Du som byggherre, är som tidigare ansvarig, för att se till att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Bygget får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden.
 • Du kommer att få ökade kontakter med byggnadsnämnden. Vid normala projekt kommer du att bli kallad till ett tekniskt samråd, ett slutsamråd och träffa byggnadsnämnden på minst ett arbetsplatsbesök.
 • Du ska senast vid det tekniska samrådet lämna de tekniska handlingar som krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked. Du ska även lämna in ett förslag till kontrollplan.
 • Nytt är också att du inte får ta byggnadsverket i bruk innan du har fått ett slutbesked från byggnadsnämnden.

Plan- och bygglag (SFS 2010:900) i fulltext på riksdagens webbplats.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en ny plan- och bygglovstaxa. Taxan beslutas i respektive kommun.

På webbplatsen Ny plan- och bygglag på rätt sätt finns informationsmaterial och utbildningsmaterial för kommunernas bygglovshandläggare. Hos Boverket finns också mycket information om nya PBL.

Se även tidigare inlägg om PBL på Byggnadsvårdsbloggen.

Förslag till ny plan- och bygglag

23 03 2010

Idag har förslaget till en ny plan- och bygglag (PBL) överlämnats till riksdagen och propositionen finns nu tillgänglig på regeringens webbplats.

Se tidigare inlägg om pressträffen om det nya lagförslaget den 18 mars. Se även andra inlägg om PBL på Byggnadsvårdsbloggen.

Ny plan- och bygglag på väg

18 03 2010

Idag har regeringen beslutat om propositionen En enklare plan- och bygglag. Miljöminister Andreas Carlgren presenterade förslaget till ny PBL på en pressträff. Själva propositionen blir tillgänglig den 23 mars när den överlämnas till riksdagen. Där förbereds lagförslaget i ett utskott innan riksdagen fattar beslut. Lagen avses träda ikraft den 2 maj 2011 och ersätter lagstiftning från 1987 och 1994.

Ett pressmeddelande beskriver de viktigaste förändringarna i nya PBL (i urval):

 • Den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom tio veckor.
 • Bygglov ska till skillnad mot idag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden.
 • En bedömning av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovsprövningen.
 • Kravet förtydligas på att behov av grönområden nära bostadsområden alltid ska beaktas.
 • Även i ärenden om bygglov ska klimatförhållanden beaktas.
 • Om byggnader har en betydande miljöpåverkan räcker inte bygglov utan det krävs detaljplan.
 • Reglerna om byggkontroll stärks genom att det tydliggörs vad kontrollplanen ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens kontrollansvarig ska ha.
 • Kontrollansvarig ersätter dagens kvalitetsansvarig vilket stämmer bättre överens med uppgiften den personen ska ha.
 • Planprocessen förenklas.
 • Kravet på program före plan slopas då det ofta bara försenar processen att ta fram detaljplan.
 • Utställning av detaljplan förenklas och kallas granskning.
 • Underrättelse till fastighetsägare blir obligatorisk när ansökan om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren.
 • Dagens system med tre sanktionsavgifter förenklas samtidigt som avgifterna görs enhetliga och lika för hela landet.
Om PBL på Yimby

17 11 2009

Jan Jörnmark skrev igår ett inlägg på Yimby om plan- och bygglagen (PBL) och kulturmiljöer av riksintresse. Han menar att riksintressena är en tickande bomb. Riksintressena är ett hot mot ”förnyelsearbetet i Sveriges mest dynamiska stadskärnor, när livsfarliga ruiner klassas som ”riksintressanta kulturmiljöer””. Jörnmark illustrerar sitt inlägg med bilder från Eslövs gamla spritfabrik, som idag står och förfaller.

Läs inlägget, reagera och kommentera!

Eslövs spritfabrik är en av många rivningshotade byggnader som finns med på Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula lista. Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om Eslöv när kommunen våren 2008 tillfälligt fråntogs rätten att godkänna bygg- och rivningslov.

PBL på GP Debatt

26 05 2009

”Angelägna byggen stoppas av förlegad lag” är rubriken på ett debattinlägg i GP fredagen den 22 maj.

Plan- och bygglagen (PBL) är på väg att utvecklas till en faktor som hotar den svenska tillväxten och konkurrenskraften. Slumpen, uthålligheten och förmågan att provocera fram högljudda opinioner avgör hur det går i stadsbyggnadsprocessen. Protesterna är starkast i innerstaden och en naturlig följd blir då att nya bostadsområden förläggs utefter motorvägarna.

friggagatan-296

Friggagatan, Göteborg. Ur boken "Övergivna planer"

Det skriver Lars-Erik Jansson, Fastighetsägarna Göteborg (GFR), Thomas Dahl, vd Wallenstam, Magnus Ersman, Fastighetsägarna Göteborg och Jan Jörnmark, docent och författare.

Artikelförfattarna vill att en parlamentarisk utredning tillsätts som ska genomföra en totalöversyn av den nuvarande plan- och bygglagstiftningen.

Jan Jörnmark är aktuell med en kommande bok, Övergivna planer – en plan- och bygglagstiftning i behov av en haverikommission? Boken är ett resultat av projektet ”Övergivna planer” som Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen startade hösten 2008. Hos Fastighetsägarna Göteborg kan du läsa mer om boken.

Ny rivningsvåg i Stockholm

23 05 2009

Stockholms stad planerar att riva 14 k-märkta byggnader i Stockholms innerstad. Planerna är en följd av den pågående förtätningen i centrala Stockholm. Bland de rivningshotade finns Slussen, annexen vid Stadsbiblioteket, Swartlings ridskola och TryggHansa-huset. Det skriver SvD idag.

piskan_litenÄven en funkisbyggnad på Södermalm, ritad av Ivar Tengbom som huvudkontor åt Svenska tobaksmonopolet, finns med på listan. Huset är k-märkt vilket innebär att det ska behandlas varsamt och inte får förvanskas. Hyresgästerna har till exempel inte fått sätta upp markiser eller flaggor. Men nu planerar Stockholms stad att riva huset för att ge plats åt ett nytt kontors- och bostadshus på 16 våningar.

Enligt Plan- och bygglagen får kulturhistoriskt intressanta byggnader inte förvanskas, men detta innebär inget hinder för rivning. Det är bara kyrkor, byggnadsminnen och byggnader som i detaljplan är markerade med rivningsförbud som är skyddade mot rivning. Generellt kan man säga att skyddet för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Sverige är svagt i dag, säger Otto Ryding, expert på Plan- och bygglagen på Boverket, till SvD.

Läs Stockholms stadsmuseums klassificeringsbeslut om TryggHansa-huset. Läs även tidigare inlägg om debatten kring Stockholms stadsbiblioteks om- och tillbyggnad, nya Slussen och om Swartlings ridskola (fd Generalstabens stalletablissement).

Bilden visar en av Tobaksmonopolets byggnader och är lånad från Kvarteret Piskans webbplats.

Debatt kring lagtolkning blir riksangelägenhet

1 03 2009

I Värmlandstidningarna och på Operation Karlstads stadsmiljöblogg har man den senaste tiden kunnat följa debatten om det numera riksbekanta mintgröna radhuset på Stockfallet i Karlstad. Ärendet med det mintgröna huset och tolkningen av Plan- och bygglagens varsamhetsparagrafer blir nu en riksangelägenhet.

radhus_stockfallet

Radhusen på Stockfallet med det mintgröna huset. Foto: Helena Karlsson, NWT.

Bakgrunden är att en familj har målat om, lagt till fönsterfoder samt byggt till sitt 1970-talsradhus. I efterhand ansökte de om bygglov för förändringarna. Karlstad kommun sade nej, eftersom de anser att omfärgningen och fasadförändringarna är så omfattande att de strider mot områdets karaktär. (Källa: nwt.se)

Ägarna till radhuset överklagade till länsstyrelsen, som nu går på deras linje. I förra veckan kom länsstyrelsens besked och kommunens beslut upphävs, utom när det gäller två rombformade fönster. Huset på Stockfallet behöver inte återställas eller målas om. Det är andra gången på kort tid som Karlstads kommun får bakläxa i ett bygglovsärende. (Källa: vf.se)

Husägarna jublar förstås över länsstyrelsens beslut. Men på Karlstads kommun är man inte lika nöjda. Kommunen anser att omfärgningen och fasadförändringarna är så omfattande att de strider mot områdets karaktär. Enligt Håkan Holm (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, kommer beslutet från länsstyrelsen att få stora konsekvenser, såväl i Karlstad som i resten av landet. (Källa: vf.se)

Karlstads kommun anser att ett ommålat och delvis ombyggt radhus på Stockfallet är ett svartbygge. Länsstyrelsen anser i huvudsak motsatsen. Nu har frågan blivit en riksangelägenhet, då Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver på för att få ett prejudikat eftersom man anser att lagen är oklar. (Källa: nwt.se)

– Det här har blivit ett pilotfall för hela Sverige, säger Håkan Holm. Det råder ju total förvirring om hur man ska tolka lagen. Men det är tråkigt att enskilda nu får sitta emellan. Vi är beredda att överklaga till länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten. Vi vill ha en lagstiftning som vi kan tolka, säger Håkan Holm till Nya Wermlandstidningen.

Villaägarnas riksförbunds chefsjurist är radhusägarnas ombud. Efter diskussionerna om det mintgröna huset på Stockfallet kommer förbundet att hålla bygglovsinformation den 26 mars i Karlstad. (Källa: SR P4 Värmland)

Läs om Huset som inte får vara GRÖNT! i Villaägarna nr 1, 2009.

Länsstyrelsen kritiserar Karlstad kommun

20 12 2008

Länsstyrelsen i Värmland kritiserar Karlstad kommuns stadsplanerings- förvaltning för brister i handläggning av bygglov. Det skriver länsstyrelsen i en tillsynsrapport den 16 december. Tillsynsärendet väcktes av en anmälan från Operation Karlstad i våras.

Anmälan och tillsynsärendet gäller hur Karlstad kommun har hanterat bygglovgivning och detaljplanering med hänsyn till Plan- och bygglagen (PBL) i fyra fall: Graninge värdshus, Råtorpsvägen 9, Tempelriddarhuset och gymnastikhuset på I2.

I rapportens sammanfattning står:

Länsstyrelsen kan konstatera att de fyra kulturhistoriskt intressanta byggnaderna som anmälan gäller har förvanskats genom ombyggnad och där förändringarna skett såväl inom givet bygglov som olovligen. Ombyggnad av denna typ av byggnader är en svår balansgång mellan dagens krav på funktion och byggnadernas särdrag. Samtidigt finns PBL:s varsamhetsparagrafer för att skydda byggnader från förändringar som förvanskar. Länsstyrelsen konstaterar att Karlstads kommun delvis har brustit i sin lovgivning och tillsyn i de aktuella fallen.

Hela rapporten finns tillgänglig i ett inlägg hos Operation Karlstad. Detta är första gången som en kommun har anmälts till länsstyrelsen för bristande efterlevnad av PBL:s varsamhetsparagrafer. Andra kommuner och länsstyrelser följer fallet med stort intresse, skriver Operation Karlstad.

De aktuella paragraferna i Plan- och bygglagen (1987:10) lyder:

3 kap. Krav på byggnader m.m.

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden tas till vara. Lag (1998:805).

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i
ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart
bevaras. Lag (1994:852).

Hotade kulturmiljöer i Karlstad

27 05 2008

Karlstad kommun följer inte varsamhetsparagraferna i Plan- och bygglagen (PBL) tillräckligt. Det anser Peter Sörensen från organisationen Operation Karlstad, som har anmält kommunen till länsstyrelsen i Värmland. I sin anmälan tar han upp fyra ärenden som exempel: Graninge värdshus, Råtorpsvägen 9, Tempelriddarhuset och I2.

Läs mer om anmälan och om vad som händer med Karlstads kulturmiljöer på Operation Karlstads stadsmiljöblogg.

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om kommuner som godkänner om- och tillbyggnader, rivningar och förtätningar, till synes utan tanke på den befintliga bebyggelsens kulturvärden. Göteborg, Vejbystrand och Eslöv är några exempel.