Karlstads arkitekturhistoria

19 05 2009
Karlstad_byggnader_bildgalleri

Karlstad. Foto: Kent Sjögren, Värmlands folkblad

Tio stadsbyggnadsingenjörer i Karlstad kommun har dokumenterat stadens arkitekturstilar, från nyklassicism till miljonprogram. Projektet genomfördes i januari med syftet att de själva och kommunpolitikerna skulle bredda och fördjupa sina kunskaper. Materialet ska så småningom läggas ut på kommunens hemsida.

Även en pågående kartläggning av stadens bebyggelse, som görs av kommunens stadsbyggnadsantikvarie Terese Myrin, ska öka kunskapen om Karlstads kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Karlstad kommun har ju fått kritik av länsstyrelsen för att man inte tillräckligt värnat de så kallade varsamhetsparagraferna i plan- och bygglagen. Under de senaste åren har detta uppmärksammats av organisationen Operation Karlstad och Peter Sörensen (Årets byggnadsvårdare 2009).

Läs mer om arkitekturprojektet i Karlstad i en artikel i dagens Värmlands folkblad och på vf.se, där det också finns ett fint bildspel.

TV-tips om Karlstad kommun

15 04 2009

TV4 Värmland sänder imorgon bitti och imorgon kväll inslaget ”Karlstad kommun struntar i beslut”. Inslaget går att se i TV4 Anytime.

Karlstads kommun följer inte sina egna beslut när det gäller vården av kulturmiljöer. Trots att politikerna i fullmäktige 1984 beslutade att en gammal gård i Väsetrakten skulle bevaras, så har ingenting gjorts för att skydda byggnaden mot förfall.

Läs om den gamla gården, Glumshammars gård, på Svenska byggnadsvårdsföreningens Värmlandssektions blogg.

Debatt kring lagtolkning blir riksangelägenhet

1 03 2009

I Värmlandstidningarna och på Operation Karlstads stadsmiljöblogg har man den senaste tiden kunnat följa debatten om det numera riksbekanta mintgröna radhuset på Stockfallet i Karlstad. Ärendet med det mintgröna huset och tolkningen av Plan- och bygglagens varsamhetsparagrafer blir nu en riksangelägenhet.

radhus_stockfallet

Radhusen på Stockfallet med det mintgröna huset. Foto: Helena Karlsson, NWT.

Bakgrunden är att en familj har målat om, lagt till fönsterfoder samt byggt till sitt 1970-talsradhus. I efterhand ansökte de om bygglov för förändringarna. Karlstad kommun sade nej, eftersom de anser att omfärgningen och fasadförändringarna är så omfattande att de strider mot områdets karaktär. (Källa: nwt.se)

Ägarna till radhuset överklagade till länsstyrelsen, som nu går på deras linje. I förra veckan kom länsstyrelsens besked och kommunens beslut upphävs, utom när det gäller två rombformade fönster. Huset på Stockfallet behöver inte återställas eller målas om. Det är andra gången på kort tid som Karlstads kommun får bakläxa i ett bygglovsärende. (Källa: vf.se)

Husägarna jublar förstås över länsstyrelsens beslut. Men på Karlstads kommun är man inte lika nöjda. Kommunen anser att omfärgningen och fasadförändringarna är så omfattande att de strider mot områdets karaktär. Enligt Håkan Holm (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, kommer beslutet från länsstyrelsen att få stora konsekvenser, såväl i Karlstad som i resten av landet. (Källa: vf.se)

Karlstads kommun anser att ett ommålat och delvis ombyggt radhus på Stockfallet är ett svartbygge. Länsstyrelsen anser i huvudsak motsatsen. Nu har frågan blivit en riksangelägenhet, då Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver på för att få ett prejudikat eftersom man anser att lagen är oklar. (Källa: nwt.se)

– Det här har blivit ett pilotfall för hela Sverige, säger Håkan Holm. Det råder ju total förvirring om hur man ska tolka lagen. Men det är tråkigt att enskilda nu får sitta emellan. Vi är beredda att överklaga till länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten. Vi vill ha en lagstiftning som vi kan tolka, säger Håkan Holm till Nya Wermlandstidningen.

Villaägarnas riksförbunds chefsjurist är radhusägarnas ombud. Efter diskussionerna om det mintgröna huset på Stockfallet kommer förbundet att hålla bygglovsinformation den 26 mars i Karlstad. (Källa: SR P4 Värmland)

Läs om Huset som inte får vara GRÖNT! i Villaägarna nr 1, 2009.

Länsstyrelsen kritiserar Karlstad kommun

20 12 2008

Länsstyrelsen i Värmland kritiserar Karlstad kommuns stadsplanerings- förvaltning för brister i handläggning av bygglov. Det skriver länsstyrelsen i en tillsynsrapport den 16 december. Tillsynsärendet väcktes av en anmälan från Operation Karlstad i våras.

Anmälan och tillsynsärendet gäller hur Karlstad kommun har hanterat bygglovgivning och detaljplanering med hänsyn till Plan- och bygglagen (PBL) i fyra fall: Graninge värdshus, Råtorpsvägen 9, Tempelriddarhuset och gymnastikhuset på I2.

I rapportens sammanfattning står:

Länsstyrelsen kan konstatera att de fyra kulturhistoriskt intressanta byggnaderna som anmälan gäller har förvanskats genom ombyggnad och där förändringarna skett såväl inom givet bygglov som olovligen. Ombyggnad av denna typ av byggnader är en svår balansgång mellan dagens krav på funktion och byggnadernas särdrag. Samtidigt finns PBL:s varsamhetsparagrafer för att skydda byggnader från förändringar som förvanskar. Länsstyrelsen konstaterar att Karlstads kommun delvis har brustit i sin lovgivning och tillsyn i de aktuella fallen.

Hela rapporten finns tillgänglig i ett inlägg hos Operation Karlstad. Detta är första gången som en kommun har anmälts till länsstyrelsen för bristande efterlevnad av PBL:s varsamhetsparagrafer. Andra kommuner och länsstyrelser följer fallet med stort intresse, skriver Operation Karlstad.

De aktuella paragraferna i Plan- och bygglagen (1987:10) lyder:

3 kap. Krav på byggnader m.m.

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden tas till vara. Lag (1998:805).

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i
ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart
bevaras. Lag (1994:852).

Hotade kulturmiljöer i Karlstad

27 05 2008

Karlstad kommun följer inte varsamhetsparagraferna i Plan- och bygglagen (PBL) tillräckligt. Det anser Peter Sörensen från organisationen Operation Karlstad, som har anmält kommunen till länsstyrelsen i Värmland. I sin anmälan tar han upp fyra ärenden som exempel: Graninge värdshus, Råtorpsvägen 9, Tempelriddarhuset och I2.

Läs mer om anmälan och om vad som händer med Karlstads kulturmiljöer på Operation Karlstads stadsmiljöblogg.

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om kommuner som godkänner om- och tillbyggnader, rivningar och förtätningar, till synes utan tanke på den befintliga bebyggelsens kulturvärden. Göteborg, Vejbystrand och Eslöv är några exempel.