Ullspinneriet i Strömsborg – årets industriminne 2011

17 09 2011

Svenska industriminnesföreningen har utsett Ullspinneriet i Strömsborg, Osby kommun, till Årets industriminne 2011.
Utmärkelsen delas ut till Osby hembygdsförening lördagen den 17 september i samband med Industrihistorisk dag på Ullspinneriet i Strömsborg. Utöver prisceremonin blir det visningar, föredrag och fika.

Prismotivering:

Strömsborgs Ullspinneri i Osby kommun tilldelas utmärkelsen Årets Industriminne 2011 för ett lyckosamt och långsiktigt bevarande av en småskalig och autentisk industrimiljö. Tillsammans med omkringliggande kulturhistoriska byggnader vid Helge å och i kombination med spinneriets numer i huvudsak fungerande maskinpark är Strömsborgs Ullspinneri en viktig regional resurs av hög kvalitet. Anläggningen och helhetsmiljön är upplevelserik och bidrar till kunskapsutveckling kring landskapet och speciellt kvinnors arbetsvillkor. Spinneriet är en besöksvänlig representant för en småskalig industri av en typ som varit vanlig över hela landet.

Bilden kommer från Tekniska museets pressmeddelande

Stripa gruva – årets industriminne 2010

15 10 2010

Svenska industriminnesföreningen har utsett Stripa gruva i Örebro län till Årets industriminne 2010. Stripa gruva är sedan 2006 ett byggnadsminne och är den enda bevarade kompletta järnmalmsgruvan i sitt slag. Brytningen lades ned 1977.

Priset delas ut på söndag den 17 oktober i samband med invigningen av besökscentrum i Stripa (program pdf). Motiveringen lyder:

Stripa Gruva tilldelas utmärkelsen Årets Industriminne 2010 för ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en storskalig och modern industrimiljö. I kombination med kommersiell drift utvecklas Stripa till ett besöksmål av hög kvalitet.

Att bevara den storskaliga och komplexa anläggningen har inneburit ett mycket svårbemästrat restaureringsarbete. Genom såväl praktiskt arbete som forskning utvecklar Stripa nu nya metoder för bevarande och för att göra en industrihistorisk miljö. Arbetet vid Stripa kommer kunna ha stor betydelse även vid andra industrihistoriska miljöer.

Källa: Pressmeddelande (Tekniska museet)
Foto: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

Tv-tips: Glömda platser i K special

1 10 2010

I dag sänder SVT:s K special om glömda platser i Sverige med ekonomiprofessorn och fotografen Jan Jörnmark. I programmet visas övergivna miljonprogramsområden, tomma kontorskomplex och dansbanor. Programmet går i repris på söndag och tisdag samt finns tillgängligt i SVT Play i 30 dagar.

Norrbacka i Valdermarsvik är ett av flera miljonprogramsområden i Sverige som övergivits och som ingen har råd att riva.
Foto: Sven-Åke Visén

Stopp för bygge vid Tobaksmonopolet

12 04 2010

I gårdagens DN (tryckt Stockholmsupplaga) fanns en liten notis om att bygget vid fastigheten Tobaksmonopolet stoppas. Protesterna mot exploateringen av Tobaksmonopolet på Södermalm i Stockholm verkar ha gett resultat.

Efter genomgång av remissvar anser nu Stockholms stadsbyggnadskontor att det inte går att bygga 250 nya lägenheter i området. Stadsbyggnadskontoret vill göra en fördjupad analys för Tobaksmonopolet 2, 3 och 4, arbeta om planerna och ställa ut ett nytt förslag under tredje kvartalet i år. Detta skriver Stadsbyggnadskontoret i ett tjänsteutlåtande 2010-03-24.

Planförslaget för Tobaksmonopolet 4 var ute på remiss och samråd september – november 2009. Under samrådstiden inkom 88 skrivelser och remissvar. Bland skrivelserna finns protestlistor med cirka 14.730 underskrifter (som inte enbart riktar sig mot Tobaksmonopolförslaget utan även mot andra pågående projekt på Södermalm, exempel kvarteret Plankan).

Många berörda sakägare och boende i området samt Södermalms stadsdelsnämnd, Skönhetsrådet och Kulturnämnden avstyrker förslaget i sina remissvar. De önskar en omarbetning med lägre exploatering, att kulturhistoriska värden bättre tas till vara, att matsalsbyggnaden inte rivs, att freskomålningen bevaras inomhus.

I den fördjupade analysen för Tobaksmonopolet ska jämförelser göras med befintliga industrihistoriska miljöer på Södermalm och bebyggelsens materiella och immateriella värden ska bedömas. Vidare ska de tekniska förutsättningarna för att kunna bevara det kulturhistoriskt intressanta kontorshus i samband med nybyggnad inom fastigheten utredas.

De tre fastigheterna är och kommer vara beroende av varandra och först efter det att en samlad bedömning gjorts, där behovet av nya bostäder vägs mot kulturvårdens intressen, kan planarbetet för Tobaksmonopolet 2 och 3 påbörjas och det aktuella planförslaget för Tobaksmonopolet 4 bearbetas och ställas ut.

Läs hela tjänsteutlåtandet (pdf) på Stadsbyggnadskontorets webbplats. Här finns även annan information om det pågående planarbetet för Tobaksmonopolet på Södermalm.

Se även tidigare inlägg om Tobaksmonopolet på Byggnadsvårdsbloggen.

Porjus kraftverkssamhälle – årets industriminne 2009

8 02 2010

Svenska industriminnesföreningen har utsett Porjus kraftverkssamhälle till Årets industriminne 2009. Porjus arkivkommitté får ta emot priset i LaponiaPorten, Porjus, den 13 februari. I motiveringen står bland annat:

Porjus arkivkommitté tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2009 för ett långsiktigt, uthålligt och framåtsyftande arbete med att bevara och samla kunskap kring Porjus kraftverkshistoria samt för sitt arbete för att utveckla Porjus kraftverkssamhälle till ett viktigt besöksmål och en turistattraktion.”

Källa: Pressmeddelande (Tekniska museet)

Porjus kraftverkssamhälle. Foto: Tekniska museets arkiv

Om PBL på Yimby

17 11 2009

Jan Jörnmark skrev igår ett inlägg på Yimby om plan- och bygglagen (PBL) och kulturmiljöer av riksintresse. Han menar att riksintressena är en tickande bomb. Riksintressena är ett hot mot ”förnyelsearbetet i Sveriges mest dynamiska stadskärnor, när livsfarliga ruiner klassas som ”riksintressanta kulturmiljöer””. Jörnmark illustrerar sitt inlägg med bilder från Eslövs gamla spritfabrik, som idag står och förfaller.

Läs inlägget, reagera och kommentera!

Eslövs spritfabrik är en av många rivningshotade byggnader som finns med på Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula lista. Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om Eslöv när kommunen våren 2008 tillfälligt fråntogs rätten att godkänna bygg- och rivningslov.

Samråd om Tobaksmonopolet 4

12 10 2009

Torsdagen den 15 oktober håller Stockholms stadsbyggnadskontor ett samrådsmöte om förslaget på ny detaljplan för Tobaksmonopolet 4 på centrala Södermalm. Fastigheten vetter mot Rosenlundsgatan och Maria Skolgata och ska byggas ut med ca 150 lägenheter och butik- och restauranglokaler i två punkthus. Idag finns där en relativt intakt kultur- och industrimiljö från 1930-talet. För att få plats planerar ägarna NCC att riva tobaksfabrikens matsalsbyggnad från 1933.

Planerna finns utställda till och med 4 november på Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, och Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25. Läs mer och se detaljplaneförslaget hos Stadsbyggnadskontoret. Torsdagens samrådsmöte hålls i NCC:s lokaler Maria Skolgata 79A, kl. 18.

piskan_litenByggplanerna innebär att en industrimiljö av stort industrihistoriskt, arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde (enligt Stadsmuseets inventering av industrimiljöer i Stockholm) ska rivas och en viktig del av Stockholms industrihistoria försvinner. Läs mer på kvarteret Piskans webbsida om protesterna mot byggplanerna för Tobaksmonopolet.

Bilden visar en av Tobaksmonopolets byggnader och är lånad från Kvarteret Piskan.

Kulturhus i Kil förfaller

4 12 2008

 

I centrala Kil finns ett hus från början på 1900-talet, en fd sprisbrödsfabrik, som är i riktigt dåligt skick. Det är hål i taket, fönsterrutor är sönderslagna och fasaden vittrar och faller sönder. Huset finns med i kommunens inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Dessutom ligger det inte långt från kommunhuset. Men kommunen har först nu efter en anmälan tagit tag i frågan och kontaktat husägaren.

Läs mer om detta på den nya bloggen, Svenska byggnadsvårdsföreningen Värmlandssektionen, och i de tidningsartiklar som finns i dagens inlägg.

Foto: Peter Sörensen, länsombud Svenska byggnadsvårdsföreningen i Värmland

Drängsmarks ångsåg – årets industriminne

23 10 2007

Svenska industriminnesföreningen har utsett Drängsmarks ångsåg i Skellefteå kommun till årets industriminne 2007. I motiveringen står bland annat:

Sammantaget utgör Drängsmarks ångsåg en mycket välbevarad anläggning som berättar om industrialismen på landsbygden vid sekelskiftet 1900. Här finns betydande pedagogiska värden som levandegörs genom aktiva bybor där kulturarvet utgör grunden för ett lokalt utvecklingsarbete. Miljön utgör en helhet där tillgängligheten, förståelsen av landskapet och anläggningarna samverkar.

Drängsmarks ångsåg vid Kvarnforsen är byggnadsminnesförklarad. Den uppfördes 1895 och verksamheten upphörde först på 1960-talet. Byborna har restaurerat anläggningen och driver den sommartid. De anordnar också kurser i konsten att såga virke.

Prisutdelning sker i Drängsmark nu på lördag, den 27 oktober. Läs mer om årets industriminne och föreningens motivering (pdf). Besök även byn Drängsmarks webbplats och se fler bilder på ångsågen.

drangsmark_vy.jpg drangsmark_ramsag.jpg drangsmark_angmaskin.jpg

Bilderna visar vy över hembygdsområdet med bland annat sågen och musiebyggnaderna, ramsågen och ångmaskinen. Samtliga foton är hämtade från bildarkiv på Drängsmarks webbplats. Fotograf ej angiven.

100 mest hotade platserna

24 06 2007

Världens 100 mest hotade platser finns sammanställda på World monuments watch, skriver SvD. Bland dessa finns för första gången en byggnad i Sverige med: Ljungberghallen i Borlänge, ritad av Ferdinand Boberg 1897.

Bakom listan står den ideella organisationen World Monuments Fund (WMF) som sedan 1960-talet värnar om kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressanta platser och miljöer som är hotade på olika sätt. Naturkatastrofer, klimatförändringar, krig, ekonomisk utveckling och turister utgör risk för historiska byggnader och platser. WMF arbetar också med att utbilda i och praktiskt jobba med byggnadsvård.

Det är Borlänge kommun som i samförstånd med ägaren Stora Enso Kvarnsveden har ansökt hos WMF om att få Ljungberghallen listad. Läs mer om detta på kommunens webbplats och i deras pressmeddelande. Kommunen vill flytta och rusta upp byggnaden för att använda den till konserter och utställningar. I och med listningen och den uppmärksamhet som det medför är förmodligen rivningshotet mot byggnaden, som kallas ”Gamla bruket” borta, skriver SvD.

Ljungberghallen

Maskinhallen ritades av Ferdinand Boberg till Stockholms- utställningen 1897. Byggnaden monterades ner och fraktades på järnväg till Borlänge och sattes upp kring de första pappersmaskinerna vid Kvarnsvedens pappersbruk. (Foto och bildtext kommer från Borlänge kommuns webbplats.)

Ljungberghallen_idag

Idag ser maskinhallen lite risigare ut. Den har använts som lager vid pappersbruket, men Stora Enso behöver nu platsen till andra byggnader. Foto från artikel i Ny teknik.