Kurs om hus på landet i Västmanland

12 02 2012

Länsstyrelsen i Västmanlands län arrangerar två kurser om hur bebyggelsen på landsbygden har utvecklats och hur du kan bevara historien i ditt hus.

Kurserna ”Hus på landet – det västmanländska kulturarvets årsringar” hålls i februari och i mars. De vänder sig till den som är boende eller verksam på landsbygden eller är aktiv i någon byautvecklingsgrupp. Medverkar gör byggnadsantikvarier från Västmanlands läns museum.

Tid och plats
Tid: 23 februari kl. 13.00 – 18.00 Tema: Mangårdsbyggnaden
Tid: 8 mars kl. 13.00 – 18.00 Tema: Ekonomibyggnaden
Plats: Länsstyrelsen, Västerås

Anmälan krävs senast den 15 februari respektive 29 februari. Läs mer om kurserna och var du anmäler dig i inbjudan (pdf).

Restaurering av alléer och äldre ekonomibyggnader

13 02 2011

Länsstyrelsen i Stockholms län satsar på restaurering av alléer och äldre lantbruksbyggnader. Det ingår i Utvald miljö inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013.

Just nu pågår upphandling av enskild rådgivning till lantbrukare och organisationer som vill restaurera en allé eller en så kallad överloppsbyggnad, en äldre ekonomibyggnad som inte längre behövs för gårdens drift.

Läs mer om satsningen och ta del av förfrågningsunderlagen hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Sista dag för anbud är den 17 februari.

Bidrag till natur och kultur i Värmland

8 02 2011

Du som bor i Värmlands län kan senast den 15 februari söka ersättning för restaurering av bland annat ekonomibyggnader, åkermarker, gärdesgårdar eller stenmurar.

Länsstyrelsen i Värmland satsar på miljöinvesteringar av olika slag. Satsningen ingår i Utvald miljö inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Miljöinvesteringar handlar om att förbättra förutsättningarna för hotade växter och djur, eller stärka befintliga natur- och kulturmiljövärden.

Du söker fast ersättning för projekt senast den 15 februari, eller för faktiska kostnader när som helst under året. Beslut om det senare tas tre gånger per år: 15 mars, 15 maj och 15 oktober.

Mer information om bidrag inom Utvald miljö finns hos Länsstyrelsen i Värmland.

Sök byggnadsvårdsbidrag

22 02 2009

Varje år fördelar länsstyrelserna i landet bidrag till kulturmiljövård. I år genomför Länsstyrelsen i Stockholms län en specialsatsning på kolonistugor. Örebro län har lilla byggnadsvårdsbidraget för upprustning av kulturhistoriskt intressanta, enklare hus som annars står och förfaller. Läs mer om vad som gäller i just ditt län på Länsstyrelsernas webbplats.

Länsstyrelsen i Örebro vill att lilla byggnadsvårdsbidraget ska uppmuntra till vård av bebyggelse som har betydelse för kulturmiljöer, men som saknar praktisk funktion och därför riskerar rivning och förfall. Ett annat syfte är att sprida kunskap om traditionella material och metoder och att öka engagemanget för bebyggelsens kulturvärden bland ägare och förvaltare.

Den som söker lilla byggnadsvårdsbidraget kan få upp till 50% av kostnaderna för reparationer, men högst 20 000 kronor per byggnad. Ett krav är att reparationerna ska göras med traditionella material och metoder. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2009. Blanketter och anvisningar får du hos byggnadsantikvarie Mia Geijer, Länsstyrelsen i Örebro.

Sedan 2004 gör Länsstyrelsen i Stockholm särskilda temasatsningar för olika historiskt värdefulla byggnadskategorier som är hotade att försvinna eller skadas. Tidigare tematiska byggnadsvårdsbidrag har lämnats till lantbrukets ekonomibyggnader och skärgårdens båthus och sjöbodar. 2009 avsätts totalt en miljon kronor till bidrag för att bevara kolonistugor.

stora-mossen_kolonistuga_11

Foto: Kersti Lilja, Länsstyrelsen i Stockholm

I Stockholm började man uppföra kolonistugor i början av 1900-talet. Syftet var att förbättra livsvillkoren för arbetarklassen genom att ge möjlighet till rekreation och odling. De första stugorna var endast 6-8 kvadratmeter stora. Se hur det kunde se ut i en SVT-film från 1934.

Idag ersätts många av de gamla stugorna av nya, större stugor. Om alltför många av de gamla stugorna försvinner går viktiga delar av vår kulturhistoria förlorad.
Byggnadsvårdsbidraget utgör som mest 50 procent av den totala kostnaden, dock max 20 000 kronor. Sista ansökningsdag är den 15 april 2009. Läs mer om bidraget hos Länsstyrelsen i Stockholm. Här finns ansökningshandlingar (pdf) och tips (pdf) vid renovering av kolonistugor.

Tack Byggnadsvårdsmagasinet för tipset om SVT-filmen!

Bevara landsbygdens byggnader – nya böcker

27 12 2007

Länsstyrelsen i Jönköpings län lanserade före jul två nya böcker om att bevara landsbygdens kulturhistoriska byggnader, båda skrivna av Astrid Eriksson. I ett pressmeddelande står följande om de nya böckerna:

”Boken Byggnadspraktikan ger bakgrunden till lantbrukets olika byggnader och byggnadsdetaljer. Den presenterar vad du ska tänka på när du ska laga, byta, isolera eller måla gamla byggnader.”

”Boken Landsbygdens byggnader handlar om gårdsmiljöer. Den beskriver hur man kan bygga om och till gamla ekonomibyggnader för dagens krav och hur nya byggnader kan placeras så att inte värdefulla gårdsmiljöer förstörs.”

Under 2008 utkommer en tredje och sista bok i samma serie, Öppet landskap.

Lada byggnadsminnesförklaras

5 09 2007

I nästa vecka blir Blånnesladan i Övre Gärdsjö, med timmer från 1293-94, byggnadsminne. Blånnesladu är länets näst äldsta träbyggnad, efter kyrkhärbret i Älvdalen, och en av ca 350 hö- och ängslador i området.

Rättviks hembygdsförening har i flera år arbetat för att få ladan skyddad. Nu kommer det formella beslutat av länsstyrelsen efter godkännande av Riksantikvarieämbetet.

Läs mer och se bilder på ladan i Dalarnas tidningar.

Tack för korrigering – inlägget uppdaterat 070921

Lantbrukets ekonomibyggnader

3 05 2007

lada_Gotland

Det svenska odlingslandskapets bebyggelsemiljöer förändras och många äldre ekonomibyggnader hotas av förfall. Idag hålls ett så kallat upptaktsmöte för pilotprojekt om lantbrukets ekonomibyggnader. I nio län kommer olika projekt att genomföras under 2007 med fokus på samverkan kring lantbrukets ekonomibyggnader. Mötet arrangeras av Riksantikvarieämbetet och vänder sig till kulturmiljövårds- och lantbruksenheterna i Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Södermanland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Bilden visar ett fd tröskhus/lada i närheten av Stenkyrka, Gotland. Foto: bloggredaktören, juni 2005