Ny plan- och bygglag (PBL) från 2 maj

2 05 2011

Den 2 maj börjar en ny plan- och bygglag (PBL) att gälla. Den ersätter den lag som funnits sedan 1980-talet och syftar till att skapa en enklare hantering av plan- och byggärenden.

Webbplatsen Ny plan- och bygglag på rätt sätt informerar om nyheterna i lagen:

Innan ansökan om bygglov

  • En tio veckors handläggningstid. Detta innebär att byggnadsnämnden ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in. Din ansökan är komplett när byggnadsnämnden har fått in alla handlingar som de behöver för att pröva ditt ärende.
  • Att det ska framgå vem som är kontrollansvarig (tidigare kallad kvalitetsansvarig) redan vid bygglovsansökan (det gäller inte för små ändringar av en- och tvåbostadshus)
  • Att en kontrollansvarig ska vara certifierad. Det finns övergångsbestämmelser till och med den 31 december 2012. Läs mer om övergångsbestämmelser på www.boverket.se

Efter det att du har fått bygglov

  • Du som byggherre, är som tidigare ansvarig, för att se till att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Bygget får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden.
  • Du kommer att få ökade kontakter med byggnadsnämnden. Vid normala projekt kommer du att bli kallad till ett tekniskt samråd, ett slutsamråd och träffa byggnadsnämnden på minst ett arbetsplatsbesök.
  • Du ska senast vid det tekniska samrådet lämna de tekniska handlingar som krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked. Du ska även lämna in ett förslag till kontrollplan.
  • Nytt är också att du inte får ta byggnadsverket i bruk innan du har fått ett slutbesked från byggnadsnämnden.

Plan- och bygglag (SFS 2010:900) i fulltext på riksdagens webbplats.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en ny plan- och bygglovstaxa. Taxan beslutas i respektive kommun.

På webbplatsen Ny plan- och bygglag på rätt sätt finns informationsmaterial och utbildningsmaterial för kommunernas bygglovshandläggare. Hos Boverket finns också mycket information om nya PBL.

Se även tidigare inlägg om PBL på Byggnadsvårdsbloggen.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: