Stopp för bygge vid Tobaksmonopolet

12 04 2010

I gårdagens DN (tryckt Stockholmsupplaga) fanns en liten notis om att bygget vid fastigheten Tobaksmonopolet stoppas. Protesterna mot exploateringen av Tobaksmonopolet på Södermalm i Stockholm verkar ha gett resultat.

Efter genomgång av remissvar anser nu Stockholms stadsbyggnadskontor att det inte går att bygga 250 nya lägenheter i området. Stadsbyggnadskontoret vill göra en fördjupad analys för Tobaksmonopolet 2, 3 och 4, arbeta om planerna och ställa ut ett nytt förslag under tredje kvartalet i år. Detta skriver Stadsbyggnadskontoret i ett tjänsteutlåtande 2010-03-24.

Planförslaget för Tobaksmonopolet 4 var ute på remiss och samråd september – november 2009. Under samrådstiden inkom 88 skrivelser och remissvar. Bland skrivelserna finns protestlistor med cirka 14.730 underskrifter (som inte enbart riktar sig mot Tobaksmonopolförslaget utan även mot andra pågående projekt på Södermalm, exempel kvarteret Plankan).

Många berörda sakägare och boende i området samt Södermalms stadsdelsnämnd, Skönhetsrådet och Kulturnämnden avstyrker förslaget i sina remissvar. De önskar en omarbetning med lägre exploatering, att kulturhistoriska värden bättre tas till vara, att matsalsbyggnaden inte rivs, att freskomålningen bevaras inomhus.

I den fördjupade analysen för Tobaksmonopolet ska jämförelser göras med befintliga industrihistoriska miljöer på Södermalm och bebyggelsens materiella och immateriella värden ska bedömas. Vidare ska de tekniska förutsättningarna för att kunna bevara det kulturhistoriskt intressanta kontorshus i samband med nybyggnad inom fastigheten utredas.

De tre fastigheterna är och kommer vara beroende av varandra och först efter det att en samlad bedömning gjorts, där behovet av nya bostäder vägs mot kulturvårdens intressen, kan planarbetet för Tobaksmonopolet 2 och 3 påbörjas och det aktuella planförslaget för Tobaksmonopolet 4 bearbetas och ställas ut.

Läs hela tjänsteutlåtandet (pdf) på Stadsbyggnadskontorets webbplats. Här finns även annan information om det pågående planarbetet för Tobaksmonopolet på Södermalm.

Se även tidigare inlägg om Tobaksmonopolet på Byggnadsvårdsbloggen.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: