Ny plan- och bygglag på väg

18 03 2010

Idag har regeringen beslutat om propositionen En enklare plan- och bygglag. Miljöminister Andreas Carlgren presenterade förslaget till ny PBL på en pressträff. Själva propositionen blir tillgänglig den 23 mars när den överlämnas till riksdagen. Där förbereds lagförslaget i ett utskott innan riksdagen fattar beslut. Lagen avses träda ikraft den 2 maj 2011 och ersätter lagstiftning från 1987 och 1994.

Ett pressmeddelande beskriver de viktigaste förändringarna i nya PBL (i urval):

 • Den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom tio veckor.
 • Bygglov ska till skillnad mot idag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden.
 • En bedömning av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovsprövningen.
 • Kravet förtydligas på att behov av grönområden nära bostadsområden alltid ska beaktas.
 • Även i ärenden om bygglov ska klimatförhållanden beaktas.
 • Om byggnader har en betydande miljöpåverkan räcker inte bygglov utan det krävs detaljplan.
 • Reglerna om byggkontroll stärks genom att det tydliggörs vad kontrollplanen ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens kontrollansvarig ska ha.
 • Kontrollansvarig ersätter dagens kvalitetsansvarig vilket stämmer bättre överens med uppgiften den personen ska ha.
 • Planprocessen förenklas.
 • Kravet på program före plan slopas då det ofta bara försenar processen att ta fram detaljplan.
 • Utställning av detaljplan förenklas och kallas granskning.
 • Underrättelse till fastighetsägare blir obligatorisk när ansökan om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren.
 • Dagens system med tre sanktionsavgifter förenklas samtidigt som avgifterna görs enhetliga och lika för hela landet.
Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: