Kulturutredningen 2009

14 02 2009

I veckan som gick presenterade Kulturutredningen sitt betänkande (SOU 2009:16) för kulturministern. Under de 1,5 år som utredningen har pågått har den varit omdiskuterad och delar av utredningens förslag har redan debatterats.

Uppdraget har varit att se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer och att lämna förslag om de förändringar som följer av kommitténs överväganden.

Kulturutredningen föreslår decentraliserat ansvar för de regionala kulturfrågorna och nya mål för kulturpolitiken. Bland kulturmålen står bland annat att statliga myndigheter och institutioner utifrån sina uppgifter och ansvarsområden ska arbeta för att kulturarvet bevaras, brukas och tolkas.

Kulturutredningen vill minska antalet kulturmyndigheter från dagens 24. Ett av förslagen är att Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens konstråd och Arkitekturmuseet läggs samman till en myndighet. I denna myndighet ska också en museikoordinatorsfunktion ingå. Organisationsförändring bör kunna genomföras under 2010.

Kulturrådet föreslås få förändrade uppgifter. Vidare föreslår Kulturutredningen att Riksarkivet och landsarkiven bildar en ny myndighet, Arkivverket, som ska svara för den nationella överblicken över arkivområdet. De vill också se att en samlad myndighet för arkiv och bibliotek inrättas senast 2014.

Kulturutredningens betänkande (ca 900 sidor) går nu ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Remisstiden är tre månader.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: