Mögel och sjuka hus

22 07 2008

Återger nedan en debattartikel i sin helhet som publicerades i Dalademokraten den 18 juli. Artikelförfattaren Ritt Goldstein har skickat länken till mig.

Mögel och sjuka hus – dags att säga ifrån!

Att ”exponering för höga nivåer av mögel kan orsaka skador och funktionsrubbningar av organ och system”, är den bedömning forskare från ledande institutioner i USA gör, inklusive Harvard University och University of Illinois i Chicago. För att upplysa om detta arrangerade Miljöpartiet den 4 juni ett seminarium i Riksdagen på temat ”Sjuka hus – en hälsofara” där forskare med hänvisning till över 100 studier från hela världen visade att hälsoeffekter av fukt och mögel är väl dokumenterat.

Som mögeldrabbad är jag medveten om vad det innebär att bo i en ”sjuk bostad” efter att ha bott i en av Kopparstadens lägenheter som Falu kommuns miljöförvaltning senare förklarat för olämplig att bo i. DD:s läsare kanske minns något om mina svårigheter beskrivna i artiklar som ”Allt känns som ett stort skämt”.

När seminariet i riksdagen nu uppmärksammat problemet med sjuka hus borde en politisk debatt starta eftersom det är politikerna som kan lösa problemen. Som en av forskarna på seminariet påpekade, mot bakgrund av det vi idag vet genom forskningen, om de risker som mögel och mögeltoxiner (mögelgifter) utgör så har frågan nu huvudsakligen blivit: ”En politiskt, juridiskt, och ekonomiskt viktig fråga!”

Luftvägssymtom och astma, ögonbesvär, hudbesvär, ökad infektionskänslighet, sensorisk hyperreaktivitet, neurologiska symptom, och även cancer är några av de problem som experterna på seminariet förklarade att mögel kan förorsaka. Man påpekade att kemiska emissioner och bakterier som ofta uppstår vid mögelskador också kan förorsaka stora hälsoproblem.

Min lägenhet hos Kopparastaden innehöll både mögel och kemikalier. Fortfarande 16 månader efter att jag lämnat lägenheten har jag stora hälsoproblem. Jag tänker ofta på en replik från en film: ” Be scared, be very scared”

Positivt är att riksdagsledamoten Jan Lindholm (mp) från Falun har lyft upp frågan om sjuka hus i riksdagen genom seminariet. Lindholm kräver även att en byggfelskommission tillsätts för att åtgärda problemen. Och det är mycket som behöver åtgärdas.

För att understryka allvaret nämner de amerikanska forskarna att de även konstaterat att mykotoxiner kan ”förorsaka okontrollerad blödning”. Lindholm berättade nyligen om en händelse där en av NCC:s anställda drabbades av plötslig näsblödning när han arbetade i ett mögelskadat hus, vilket är ett exempel på detta. Och i januari 1997 kunde man i New York Times läsa rubriken: ”Spädbarns lungblödning spårat till giftigt mögel”.

RITT GOLDSTEIN

Källa: Dalademokraten/Debatt 2008-07-18


Åtgärder

Information

7 responses

4 08 2008
Jan Lindholm

Vad hände egentligen i riksdagen idag onsdagen den 4 juni?

På pappret var Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU12, om ”En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete” den stora händelsen. Men för de som är övertygade om att det ofta kan finnas en verklig anledning bakom att många saknar arbetsförmåga hände något betydligt viktigare.

Visst drabbar det den enskilde hårt med de försämringar regeringen föreslår, särskilt att man splittrar familjer genom att tvinga en arbetssökande att söka i hela landet utan hänsyn till om det går att kombinera med ett fungerande familjeliv. Man ger en orimligt kort tid för den omställning som behövs i en sådan situation.

Men det riktigt allvarliga är att regeringen helt bortser från orsakerna bakom att många blir arbetsoförmögna. Om man inte vill veta varför så många blir arbetsoförmögna så kan man inte heller göra något åt arbetslöshetens grundorsaker.

Dagens stora händelse var nämligen det mycket välbesökta seminariet om inomhusluft och hälsopåverkan i riksdagens förstakammarsal. Trotts det mycket stora intresset för seminariet från byggindustrin, fastighetsägarna, intresseorganisationer som SABO, Hyresgästföreningen, Villaägarna och en mängd andra grupper så lyste regeringspartierna med total frånvaro.

I Riksdagen samlades den nordiska eliten på området inomhusklimat och hälsa för att informera riksdagen om nya kunskaper som borde förändra grunderna för lagstiftningen på byggområdet.

Det råder numera ingen som helst tvekan i att förekomst av fukt och mögel i en byggnad påverkar hälsan för de som vistas i byggnaden slog inledningsvis Gunnel Emenius från Centrum för folkhälsa, Arbets- och miljömedicin, SLL, fast. Hur påverkade personerna blir beror självklart på vilken exponering man utsätts för.

Lennart Larsson Docent vid sektionen för medicinsk mikrobiologi, Lunds Universitet fortsatte genom att redovisa vilka möjligheter olika mätmetoder ger för att fastställa den faktiska risk människor utsätts för i våra byggnader. Eftersom den största delen av de partiklar som transporterar in toxiska (giftiga) ämnen i våra lungor är dött material så fungerar inte de traditionella metoder som bygger på odling. Genom att nu kunna mäta avsevärt mindre partiklar än tidigare kan man nu konstatera att mängden är hundrafalt större än vi tidigare trott.

Därefter gav Erica Bloom, doktorand vid Lunds Universitet riksdagen en grundlig lektion i vad inomhusluften innehåller när en byggnad drabbats av en fuktskada. Antalet familjer och arter av mögel är mycket stort och de producerar ett stort antal olika toxiner. När olika mögelarter kämpar om begränsat livsutrymme så kan de producera tusentals gånger mer giftiga ämnen än normalt. Självklart skapar detta ohälsa. Erica pekade på ett fortsatt stort behov av ökad forskning på området för att öka förståelsen för vad som sker i byggnader och att det krävs breda kompetenser för en sådan forskning. Det behövs både kemister, medicinare, mikrobiologer och tekniker från byggindustrin påpekade hon. Att fastställa mekanismer kring hur människor påverkas är självklart viktigt men frågan om att lösa problemen för de som drabbas är egentligen en fråga för politiken, juridiken och ekonomerna.

Forskningsprofessor Aino Nevalainen från Folkhälsoinstitutet i Kuopio, Finland redovisade sedan en mängd data från Finländska studier som visade på övertygande samband mellan graden av fuktskador och andelen drabbade. Hon hänvisade till mer än hundra studier från hela världen som ger ett entydigt svar, fukt ger mögel som leder till ohälsa hos barn och vuxna. Aino visade även hur kombinationer av bakterier och mögel ger tusenfalt ökade giftnivåer i inomhusluften.

Barnläkaren Bernt Danielsson gav nästan chockande skildringar från sin praktik. Genom långtidsstudier av daghem och genom att följa vissa barn under många år har han tydligt kunnat visa hur miljön påverkar hälsan

Mikrobiologen Bengt Wessén från Pegasus gav därefter en ingående beskrivning av villkoren för påväxt av mögel på olika byggmaterial. Det är slående att gammal byggteknik för många hundra år sedan utformades så att det inte fanns förutsättningar för mögelpåväxt. Trotts att man var okunnig om möglets kemi så byggde man in kemiska hinder för möglet. Lika märkligt är det när man får veta att modernt byggmaterial ofta utformas så att det nästan är gräddbakelser för giftiga möglearter.

Aime Must, mikrobiolog från AIMEX/IVL delgav därefter publiken all sin kunskap om gipsskivornas brister. Hon visade med avslöjande bilder från skadade miljöer hur verkligheten ofta ser ut när man vågar titta efter.

Utöver detta gavs under seminariet två skildringar från drabbade, dels från en arbetsplats dels från en bostad. Monica Kauppi beskrev hur poliser drabbats av ett kraftigt mögelskadat polishus i Kalmar och Ritt Goldstein berättade historien om hur han dumpades i en soptipp till lägenhet.

Riksdagen fick under onsdagen klara besked om att den fjärdedel av den byggda miljön som arbetsledarna på byggarbetsplatserna säger att de inte kan ta ansvar för ur hälsosynpunkt på grund av pressade byggtider verkligen gör människor sjuka. Lika illa är det i det befintliga beståndet av byggnader. Av vissa byggnadstyper kan på många håll en tredjedel vara så illa skadade att människor påverkas mycket kraftigt.

För individen är det naturligtvis minst lika viktigt med regler som gör att man slipper bli sjuk av de hus man bor och/eller arbetar som hur regelverket vid sjukskrivning ser ut. Ingen vill ju egentligen vara sjuk varför det borde vara betydligt högre prioriterat att avskaffa sjuka hus.

Om regeringen var klok så skulle den genast sätta igång åtgärder för att ta hand om problemet med att allt fler blir sjuka av hus. Då skulle andelen långtidssjukskrivna minska så kraftigt att man inte behövde dra åt svångremmen för de som då av andra själ inte har arbetsförmåga.

Det är genom gröna politiska förslag man kan sänka skatten, nämligen genom kloka regler som gör att vi inte blir så sjuka, skadade och förgiftade. Då minskar behovet av vård och vi kan då höja vårdens kvalité samtidigt som vi minskar totalbehovet av vård och därmed minskar kostnaderna.

Jag har konkreta förslag inom byggsektorn som i en förlängning skulle spara miljarder genom att den grupp som idag har nedsatt eller obefintlig arbetsförmåga då skulle minska

Jan Lindholm, riksdagsledamot för miljöpartiet de gröna

27 11 2008
Säg ifrån om de sjuka husen - ställ fuskarna till svars! | Doftöverkänslighet | Sensorisk hyperreaktivitet | Doftfri | Livet med ett osynligt handikapp

[…] I en debattartikel i Aftonbladet skriver journalisten Ritt Goldstein om mögel, fuskbyggen och sjuka hus. “Mögelsjuk – för livet?”. Debattartikeln fanns i sin helhet i Dalademokraten den 18 juli 2008. Läs mer på Byggnadsvårdsbloggen. […]

26 07 2010
Mot mögel i våra bostäder

Mögel som ger upphov till sjuka hus måste tas på allvar. Jag blir lika upprörd varje gång jag läser och ser artiklar/inslag i media där folk (ofta fattiga invandrarfamiljer) tvingats bo i kraftigt mögelskadade bostäder.

Detta faller visserligen inte under nybyggnation, men visar enligt mig på hur slapphänt problemet behandlas av vissa myndigheter. Usch för att tvingas bo i en mögelskadad bostad…

1 03 2011
Jerker Andersson

Riktigt bra och sammanfattande text som Du skrivit ned här. Det fångar problemen med mögel, emissioner och sjuka hus i ett nötskal. Det verkar dock inte som att Jan Lindholm och Miljöpartiet får så stort gehör. Jag mailade Lindholm förra veckan och han svarade lite uppgivet att det inte direkt hänt något på fronten. Ansvarig minister hade bara svarat honom med en hänvisning till Boverket. Dock har ju Boverket i dagarna kommit ut med Betsi, en sammanställning över hur våra hus mår. Det resultatet ser inte bra ut och bekräftar än en gång problemen. Jag har lagt ut en från vår sida rejäl debattstart http://www.lfs-web.se/mogel-forskningsanslag.htm Jag avser med den bygga vidare riktigt djuplodande varför inget ansvar tas. Jag har nu varit i kontakt med båda läger, d.v.s. de som säger att mögel och sjuka hus kan ge allvarliga skador och andra som säger tvärtom. Det skrämmande är att en av personerna som tycker tvärtom är högt utbildad och har mycket att säga till om. Mer om det kommer på hemsidan. Jag kan lägga en update här sedan.

2 03 2011
Nettan

Hej Jerker,

Tack för din kommentar! Bra med uppföljning också. Återkom gärna med mer info.

16 04 2012
Går hälsa att köpa!? | suzziie69

[…] cancer är några av de problem som experterna förklarade att mögel kan förorsaka”… https://byggnadsvard.wordpress.com/2008/07/22/mogel-och-sjuka-hus/ . Sjuka hus leder till att vår hälsa försämras… http://www.sjuka-hus.com/ . Världens […]

14 08 2012
Jerker Andersson

Hej!

Hoppas sommaren varit bra! Nu är det sent omsider dags för uppdatering gällande hur fukt, mögel och sjuka hus hanteras. Det har tagit lite tid att fundera igenom ett bra angreppssätt, vilket mynnat ut i en riskkommunikations- och utvärderingsmodell samt granskning av expert- och konsultverksamhet. Se sidan http://www.lfs-web.se/inomhusklimatproblem.htm
Vill tillägga att Byggnadsvårdsbloggen bara blir bättre och bättre ju mer jag läser på den!
Mvh
Jerker
%d bloggare gillar detta: