Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

20 07 2007

boverket_rapport_07
Boverket har nyligen presenterat en delrapport, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som utgör en del av en pågående utvärdering av de statliga miljömålen. Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål och Boverket har ansvar för målet God bebyggd miljö.

Rapporten uppmärksammar bland annat att det råder brist på byggnadsinventeringar i landet, att det finns ett starkt samband mellan tillgången till antikvarisk kompetens i kommunerna och tillvaratagande av miljöns kulturvärden och att det krävs speciell kompetens (i byggnadsvård) vid ombyggnader för att tillvarata värdena i kulturbyggnader.

I den aktuella rapporten diskuterar man delmålet ”Bebyggelsens kulturhistoriska värden ska senast år 2010 vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar förvaltning”. Delmålets formulering kritiseras och man föreslår att delmålet ska delas upp, konkretiseras och avgränsas. Rapporten föreslår följande åtgärder inom områdena ekonomi, förvaltningsförutsättningar, formellt skydd och kunskap:

 • Tydliggör kulturvärdena i olika ägardirektiv och instruktioner och inte minst en förbättrad tillsyn av PBL.
 • Skapa rutiner för att konsekvensbedöma nya lagar, förordningar och
  bidrag ur kulturvärdessynpunkt.
 • Tydliggör ansvaret för kulturmiljön i instruktioner och ägardirektiv till
  statliga verk och bolag.
 • Konverteringsbidrag även till folkrörelseägda byggnader.
 • Stärk länsstyrelsernas tillsyn avseende: PBL:s krav på kunskapsunderlag om kulturvärden i såväl plan- som bygglov/bygganmälanprocessen; och kulturvärdenas behandling i miljökonsekvensbeskrivningar MKB).
 • Vitalisera riksintresseinstrumentet.
 • Bevaka kulturvärdenas ställning i samband med den pågående PBL-översynen.
 • Inom ramen för kulturminneslagen överväg möjligheterna till: kommunalt skydd; skydd av områden; skydd av hela byggnadskategorier (t.ex. samtliga byggnader uppförda före 1600) i samband med den pågående PBL-översynen.
 • Stimulera framtagandet av gemensamma regionala planeringsunderlag/
  kunskapsunderlag, t.ex. i form av digitaliserade, rektifierade historiska
  kartor.
 • Stöd kunskapsuppbyggnaden i resurssvaga kommuner, antingen i form
  av stöd till byggnadsinventeringar eller i form av stöd till egen antikvarisk
  kompetens.
 • Ge Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utveckla ett kunskapsunderlag
  på nationell nivå som stöd för ställningstagande på regional och lokal
  nivå.
 • Gör äldre brandförsäkringsbolags register tillgängliga digitalt.
 • Stärk länsmuseernas möjlighet att agera som aktiv part i kunskapsuppbyggnad/
  byggnadsvård.
 • Stöd lokalt förankrade ideella intresseorganisationer (hembygdsrörelsen,
  byalag, stadsdelsföreningar etc.).

Läs mer i Boverkets rapport (pdf) eller i SvD:s artikel om rapporten.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: